%YAML 1.2
---
name: Daniel Mita
aliases:
  - mienaikage
  - Mitarashi Dango
  - ⚡️🍡
profiles:
  keybase:  'https://keybase.io/mienaikage'
  github:   'https://github.com/mienaikage'
  exercism: 'https://exercism.io/profiles/mienaikage'
...